JMGJMGJMGslider 06 22 2018 06 25 2018 06 26 2018

W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ SZKOŁY O CERTYFIKAT KURATORIUM OŚWIATY „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” CHCIELIBYŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ MIESZKAŃCÓW GMINY NA JEDEN ZE SPOSOBÓW OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU.

DOKONUJĄCE SIĘ DOSŁOWNIE NA NASZYCH OCZACH ZMIANY W ŚRODOWISKU NATURALNYM STANOWIĄ OGROMNE ZAGROŻENIE DLA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OBSZARZE NASZEGO KRAJU. OBSERWOWANA W OSTATNICH LATACH INTENSYFIKACJA ROLNICTWA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU OGROMNYCH OBSZARÓW MONOKULTUR ROLNYCH, MECHANIZACJI PRAC AGROTECHNICZNYCH ORAZ CHEMIZACJI PÓL, A W EFEKCIE RADYKALNYM ZUBAŻANIEM FAUNY I FLORY NASZYCH PÓL, PRZYCZYNIA SIĘ DO LIKWIDACJI ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH, REMIZ, MIEDZ, OCZEK WODNYCH ITP.

REMIZY ŚRÓDPOLNE TO POŁOŻONE NA TERENACH ROLNICZYCH ZAZWYCZAJ NIEWIELKIE POWIERZCHNIOWO OBSZARY POKRYTE DRZEWAMI, KRZEWAMI I INNĄ ROŚLINNOŚCIĄ ZAPEWNIAJĄCĄ ZWIERZĘTOM DZIKO ŻYJĄCYM KORZYSTNE WARUNKI ŻEROWANIA I OSŁONOWE W CZASIE ROZMNAŻANIA ORAZ W OKRESACH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH. SZCZEGÓLNĄ ROLĘ W EKOSYSTEMACH POLNYCH ODGRYWAJĄ ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA. WZBOGACAJĄ ONE RÓŻNORODNOŚĆ POPULACJI GATUNKÓW ZWIERZĄT I ROŚLIN ŻYJĄCYCH W DANYM ŚRODOWISKU, PEŁNIĄ FUNKCJE OCHRONNE, OSŁANIAJĄC GLEBY PRZED EROZJĄ, WPŁYWAJĄ ŁAGODZĄCO NA KLIMAT PRZYLEGŁYCH DO NICH PÓL, POPRAWIAJĄC JAKOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH ORAZ PODWYŻSZAJĄ ICH POZIOM, OGRANICZAJĄ WYMYWANIE Z GLEBY RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI LOKALNEJ FAUNY I FLORY, ZMNIEJSZAJĄ SIŁĘ WIATRU W PASIE SZEROKOŚCI DOCHODZĄCEJ NAWET DO TRZYDZIESTOKROTNEJ WYSOKOŚCI ROSNĄCYCH TAM DRZEW I KRZEWÓW. W EFEKCIE OKAZUJE SIĘ, ŻE ZADRZEWIENIA ŚRÓDPOLNE WPŁYWAJĄ BARDZO KORZYSTNIE RÓWNIEŻ NA WZROST PLONÓW ROLNYCH, PODWYŻSZAJĄC JE NAWET O KILKANAŚCIE PROCENT.

ZATEM ZAKŁADAJMY REMIZY ŚRÓDPOLNE!