Zarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2018/2019.

Dokumenty można składać w terminie od 16 sierpnia do 07 września 2018 roku.
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.
Wnioski:
Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i facebooku Fundacji - https://www.facebook.com/fundacjafzo . Wzór wniosku można tez odebrać w siedzibie Fundacji pok 219 w budynku Starostwa.
Wypełnione wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY - AKADEMICKI 2018/2019
na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto
osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto
Kompletność wniosku:
Można starać się o stypendium naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne.