Podczas obrad XXXIV sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, podjęto następujące uchwały oraz przyjęto sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz Centrum Kultury w Bęsi za rok 2017.
 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za rok 2017.
 4. Raport z wykonania w 2017 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno.
 5. Raport z wykonania w 2017 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno.
 6. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
 7. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
 8. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kolno.
 9. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 10. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych w Gminie Kolno.
 11. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.
 14. Sprawozdania z działalności stałych komisji w 2017 r. oraz planów pracy stałych Komisji na 2018 r.

Ponadto Pan Henryk Duda Wójt Gminy Kolno z okazji Dnia Sołtysa przypadającego na 11 marca br., złożył dla Sołtysów Gminy Kolno życzenia i podziękowania za codzienną pracę na rzecz Mieszkańców wręczając drobne upominki.