Podczas obrad XXXIII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 2 marca 2018 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie wysłuchano sprawozdań przybyłych Gości:

- Pani Haliny Kaszubowskiej - Kierownika Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie Filii w Biskupcu, na temat bezrobocia w Gminie Kolno w 2017 r.,

- Pana Roberta Stangreciaka - Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie oraz Pana Marcina Cydzika - Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu, na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017 r.,

- Pana Łukasza Jasińskiego - Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Kolno w 2017 r.,

- Pani Katarzyny Kozieł - Kierownika Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim na temat działalności Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD na terenie Gminy Kolno w 2017 roku.

oraz podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  3. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Kolno w 2018 r.
  4. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie planu dofinansowania w 2018 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i formy kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli.
  5. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolnie”.