Przed chwilą (28.02.2018r.) w Wilkasach Wójt Gminy Kolno Henryk Duda wraz ze Skarbnik Gminy Kolno Iwoną Brzuśkiewicz podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem i Wicemarszałek Sylwią Jaskulską o przyznaniu pomocy na operację pt. "Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno"w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Gminie Kolno przyznano dofinansowanie w wysokości: 190.874,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowita wartość inwestycji to niespełna 300.000 zł.

W wyniku realizacji operacji wykonane zostaną:

-         Budowa placu zabaw w Bęsi

-         Budowa placu zabaw w Kabinach

-         Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kabinach

 


W najbliższym czasie ogłaszamy przetarg na wykonanie inwestycji.