W dniu 28.04.2017r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kolno.

Podczas obrad XXVI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie odbyło się ślubowanie radnej Rady Gminy Kolno, Pani Agnieszki Włodarskiej oraz  podjęto następujące uchwały i przyjęto sprawozdanie:

  1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2016 rok.
  2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.
  3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie”.
  4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
  5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
  6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki o numerze ewidencyjnym 275 położonej w miejscowości Wólka w obrębie ewidencyjnym nr 12 Bęsia, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie komunalne Gminy Kolno.
  7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kolno do realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

 

IMG 6690