W dniu 30.03.2017r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kolno.

Podczas obrad XXV sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały i przyjęto sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z działalności w 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz filii GOK – „Centrum Kultury w Bęsi”.
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2016.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w 2016 r.
 4. Raport z wykonania w 2016 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno.
 5. Raport z wykonania w 2016 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2017 r.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.
 12. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji w 2016 r. oraz planów pracy stałych komisji na 2017 r.