Podczas obrad XXIII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

 

 1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Kolno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kolno.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno”.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kolno.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę Nr XVII/107/16 Rady Gminy Kolno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026”.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolno oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe